Regulaminy

Statut SM Metalowiec
27 Styczeń 2020
S  T  A  T  U  T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „METALOWIEC” w Gorzowie Wlkp. I. Postanowienia ogólne. § 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. § 2 Siedzibą Spółdzielni jest Gorzów Wlkp. § 3 Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,  a […]
WIĘCEJ
Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Gorzowie Wlkp.
23 Kwiecień 2019
Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2018 z 12.09.2018r. Rady Nadzorczej SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Gorzowie Wlkp. § 1 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”. § 2 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: Spółdzielnia – Spółdzielnię Mieszkaniową „METALOWIEC”, […]
WIĘCEJ
REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. z użytkownikami lokali
28 Czerwiec 2017
Załącznik nr 1do uchwały nr 31/2016z dnia 30.11.2016 r.Rady Nadzorczej SM „Metalowiec”w Gorzowie Wlkp. Podstawa prawnaUstawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity z 7.08.13 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, z późniejszymi zmianami).Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu […]
WIĘCEJ
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
28 Czerwiec 2017
  Załącznik nr 1do uchwały nr 12 /2015 z 18.06.2015 r.Zgromadzenia SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. Regulamin Obrad Walnego ZgromadzeniaSpółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. I. Postanowienia ogólne, tryb zwoływania i właściwość. § 1Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 […]
WIĘCEJ
Regulamin udzielania zamówień
28 Czerwiec 2017
REGULAMINUDZIELANIA ZAMÓWIEŃw Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC w Gorzowie Wlkp.zwany dalej „Regulaminem” § 1 Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień na roboty budowlane, roboty innego rodzaju, dostawy towarów i świadczenie usług zwanych dalej „zamówieniami”.2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:    1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,    2) racjonalnego gospodarowania […]
WIĘCEJ
Regulamin użytkowania i finansowania balkonów, logii, tarasów i przylegających do nich ogródków
28 Czerwiec 2017
Regulamin użytkowania i finansowania balkonów, logii, tarasów i przylegających do nich ogródków. I. Postanowienia ogólne §1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania balkonów, logii oraz tarasów i przylegających do nich ogródków oraz zasady finansowania ich utrzymania, konserwacji i remontów, we wszystkich nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”, na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 1 grudnia […]
WIĘCEJ
Regulamin rozliczenia energii cieplnej
28 Czerwiec 2017
Załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2016 z dnia 30.11.2016 r. Rady Nadzorczej SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. (zm. uchwała RN nr 18/2017 z 27.09.2017 / Rozdz. VI ust.1)   REGULAMIN rozliczania energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. I. Wprowadzenie 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów energii cieplnej doprowadzonej do zasobów Spółdzielni […]
WIĘCEJ
Regulamin Rady Nadzorczej
28 Czerwiec 2017
  Załącznik do uchwały nr 13/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.Walnego Zgromadzenia SM „ M e t a l o w i e c ” w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. l. Postanowienia ogólne, skład i kadencja Rady§ 1Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” działa na podstawie przepisów ustawy […]
WIĘCEJ
Regulamin funduszu remontowego i modernizacyjnego
28 Czerwiec 2017
Załącznikdo uchwały nr 15 z dnia 19.12.2005 r. Rady Nadzorczej SM „ Metalowiec ”Regulamin funduszu remontowego i modernizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „ Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.§ 1Na podstawie art. 67 Statutu oraz w zgodności z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”, zwana dalej Spółdzielnią, tworzy fundusz remontowy oraz może tworzyć fundusz modernizacyjny.§ 2Fundusz remontowy tworzy […]
WIĘCEJ
Regulamin rozliczenia wody
28 Czerwiec 2017
Załącznik nr 1 do uchwały nr ……/2016 z dnia 30.11.2016 r. Rady Nadzorczej SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.   REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. I. Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu […]
WIĘCEJ