Regulamin rozliczenia energii cieplnej

28 Czerwiec 2017

Załącznik nr 1

do uchwały nr 33/2016

z dnia 30.11.2016 r.

Rady Nadzorczej SM „Metalowiec”

w Gorzowie Wlkp.

(zm. uchwała RN nr 18/2017 z 27.09.2017 / Rozdz. VI ust.1)

 

REGULAMIN

rozliczania energii cieplnej

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.

I. Wprowadzenie

1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów energii cieplnej doprowadzonej do zasobów Spółdzielni z sieci zewnętrznych lub kotłowni własnych na cele centralnego ogrzewania c.o. i centralnej ciepłej wody użytkowej c.c.w.u.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich budynków stanowiących własność i współwłasność Spółdzielni, i wyodrębnionych w nich lokali wyposażonych w instalację c.o. i c.c.w.u. lub tylko w instalację c.o.

II. Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity z 15.06.12 r. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekstjednolity z 17.07.15 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity z 7.08.13 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, z późniejszymi zmianami).

4. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.

III. Użyte określenia

1. Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy energię cieplną na podstawie umowy sprzedaży energii cieplnej zawartej z tym odbiorcą.

2. Zarządzający – właściciel budynku lub zarządca działający na podstawie umowy o zarządzanie budynku.

3. Indywidualny odbiorca – osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu lub zajmuje lokal bez tytułu (np. osoba wykluczona).

4. Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacja, służąca do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika energii cieplnej dostarczanej z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilości energii cieplnej dostarczanej do instalacji odbiorczych.

5. Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny, z którym są połączone instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden budynek.

6. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania energii cieplnej lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorców energii cieplnej lub punktów poboru ciepłej wody w budynkach.

7. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczone do stosowania urządzenie służące do pomiaru ilości i parametrów nośnika energii cieplnej, których odczyty stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczanej energii cieplnej.

8. Zamówiona moc cieplna – pobór energii cieplnej dostarczanej w postaci określonego nośnika jaki może wystąpić w warunkach obliczeniowych przez okres co najmniej 1 godziny.

9. Warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty do których dostarczana jest energia cieplna oraz temperatura wody użytkowej.

10.Sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektu.

11. Jednostka rozliczeniowa – część budynku, budynek lub kilka budynków (obiektów) zasilanych z węzła cieplnego bądź kotłowni, wyposażonego w układ pomiarowo-rozliczeniowy.

12. Opłata stała – opłata za zamówioną moc cieplną stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę i ceny jednostkowej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy odbiorców – jest pobierana w 12-tu ratach miesięcznych.

13.Opłata zmienna – opłata za dostarczoną energię cieplną stanowi iloczyn ilości dostarczonej energii cieplnej, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny jednostkowej energii cieplnej dla danej grupy odbiorców – jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczano energię cieplną.

14.Okres rozliczeniowy – przyjęty przez zarządzającego czasokres obejmujący 12 kolejnych miesięcy po zakończeniu którego następuje rozliczenie kosztów c.o. i porównanie z wniesionymi przedpłatami.

IV. Postanowienia ogólne

1.Każdy indywidualny odbiorca w danej jednostce rozliczeniowej rozliczany jest wg tych samych zasad niezależnie od źródła zasilania tej jednostki rozliczeniowej.

2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokali.

3. Instalacje pionowe łazienkowe tzw. świece oraz grzejniki klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku ujmowane są w bilansie cieplnym budynku.

4. Rozliczenie kosztów energii cieplnej odbywa się odrębnie dla każdej jednostki rozliczeniowej z uwzględnieniem czy w danej jednostce ciepło zużywane jest do celów c.o. i c.c.w.u. czy tylko do celów c.o.

5. Rozliczenie kosztów energii cieplnej obejmuje okres 12-tu miesięcy, przy czym okres ten zwany okresem rozliczeniowym trwa od 1 czerwca roku bieżącego do 31 maja roku następnego.

6. Rozliczenia indywidualne kosztów c.o. za dany okres rozliczeniowy wykonuje firma, z którą Spółdzielnia zawarła umowę o rozliczenie kosztów ogrzewania.

V. Ogólne zasady rozliczania energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w.u

1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej polega na podziale na poszczególne lokale poniesionych w okresie rozliczeniowym kosztów energii cieplnej i porównanie z wysokością wniesionych przedpłat.

2. Koszty energii cieplnej określa się osobno dla każdej jednostki rozliczeniowej w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego i rejestruje na podstawie wystawionych przez sprzedawcę faktur osobno koszty związane z opłatą stałą oraz opłatą zmienną.

3. Do kosztów energii cieplnej nie wlicza się kosztów eksploatacji instalacji odbiorczych oraz kosztów rozliczeń.

4. Koszty energii cieplnej wytworzonej w kotłowniach własnych (kotłownie gazowe) ustalane są na podstawie wystawionych przez sprzedawcę nośnika energii (gazu) faktur, kosztów obsługi kotłowni, kosztów Dozoru Technicznego i rejestrowane są dla danej jednostki rozliczeniowej.

5. Od indywidualnych odbiorców pobierane są zaliczki oddzielnie na poczet c.o. i c.c.w.u. w ciągu 12-tu miesięcy w roku, przy czym zaliczka na poczet c.c.w.u. pobierana jest z podziałem na opłatę stałą i opłatę zmienną.

6. Wysokość zaliczek na poczet kosztów energii cieplnej ustala Zarząd w oparciu o prognozowane ceny i ilość zużytej energii cieplnej w okresie poprzednim indywidualnie dla każdego odbiorcy.

VI. Szczegółowe zasady ustalania opłat zaliczkowych i rozliczania kosztów c.o.

1. Zaliczki na pokrycie kosztów c.o. dla każdego lokalu ustala się indywidualnie w oparciu o koszty c.o. przypadające na ten lokal za poprzedni sezon z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów. Tak ustalone zaliczki, mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu grzewczego, tylko w przypadku drastycznych zmian temperatur zewnętrznych oraz wzrostu cen nośników ciepła.

2. Rozliczenie kosztów c.o. w danej jednostce rozliczeniowej zasilanej z sieci, w której lokale wyposażone są w elektroniczne podzielniki kosztów, w danym okresie polega na:

– przeniesieniu kosztów stałych c.o. na poszczególne lokale wchodzące w skład jednostki rozliczeniowej wg. kryterium powierzchniowego to jest wprost proporcjonalnie do powierzchni.

– przeniesienie kosztów zmiennych c.o. na poszczególne lokale wchodzące w skład jednostki rozliczeniowej w 60% wg kryterium podzielnikowego a w 40% wg kryterium powierzchniowego

– koszt c.o. na poszczególne lokale stanowi sumę przeniesionych kosztów wyliczonych wg powyższych kryteriów i porównywany jest z wielkością wniesionych przedpłat.

3. Rozliczenie kosztów c.o. w danej jednostce rozliczeniowej zasilanej z siecij, w której lokale wyposażone są w indywidualne licznimi ciepła, , w danym okresie polega na:

– przeniesieniu  kosztów stałych c.o. na poszczególne lokale wchodzące w skład jednostki rozliczeniowej   wg kryterium powierzchniowego

– przeniesienie kosztów zmiennychc.o. na poszczególne lokale wchodzące w skład jednostki rozliczeniowej w 60% wg kryterium licznikowego a w 40% wg kryterium powierzchniowego

– koszt c.o. na poszczególne lokale stanowi sumę przeniesionych kosztów wyliczonych wg powyższych kryteriów i porównywany jest z wielkością wniesionych przedpłat.

4. Rozliczenie kosztów c.o. w danej jednostce rozliczeniowej zasilanej z własnej kotłowni gazowej, w której lokale wyposażone są w elektroniczne podzielniki kosztów, w danym okresie polega na:

– przeniesieniu całkowitych kosztów c.o. na poszczególne lokale wchodzące w skład jednostki rozliczeniowej w 60% wg kryterium podzielnikowego a w 40% wg kryterium powierzchniowego

– koszt c.o. na poszczególne lokale stanowi sumę przeniesionych kosztów wyliczonych wg powyższych kryteriów i porównywany jest z wielkością wniesionych przedpłat.

5. Wynik porównania wyliczonych kosztów c.o. z wielkością wniesionych przedpłat podlega rozliczeniu wg zasad:

– nadpłata jest zaliczana na pokrycie zaległości opłat związanych z użytkowaniem lokali,

– nadpłata o wartości powyżej dwóch miesięcznych przypisów opłat może być wypłacona na pisemny wniosek zainteresowanego do 15-go dnia następnego miesiąca po wydaniu rozliczeń indywidualnych,

– dopłata winna być wniesiona do 15-go dnia następnego miesiąca po wydaniu rozliczeń indywidualnych.

– dopłata na pisemny wniosek zainteresowanego może być wnoszona w ratach, po zatwierdzeniu ustaleń przez Zarząd Spółdzielni.

6. Dla lokali, w których z przyczyn obiektywnych nie było możliwe zainstalowanie elektronicznych podzielników kosztów lub dokonanie odczytu zainstalowanych podzielników, zużycie dla tego lokalu lub poszczególnych pomieszczeń ustala się wg średniego zużycia w jednostce rozliczeniowej w przeliczeniu na powierzchnię.

7. W lokalu, w którym użytkownik nie umożliwił opomiarowania lokalu lub nie dopuścił do dokonania odczytu, bądź uszkodził elektroniczny podzielnik, zużycie ustala się wg średniego zużycia w jednostce rozliczeniowej obliczonego jak w pkt. 6 powiększonego o 100%.

8. Niezależnie od powyższego, użytkownik ponosi koszty wymiany uszkodzonego podzielnika oraz jego zainstalowania.

9. Przy rozliczaniu kosztów zmiennych w oparciu o system podzielnikowy lub indywidualne liczniki ciepła stosuje się współczynniki korygujące uwzględniające położenie mieszkania w bryle budynku.

10. W lokalu wyposażonym w indywidualny licznik ciepła w przypadku jego uszkodzenia lub braku możliwości jego odczytania:

– lokal zostaje rozliczony wg średniego zużycia w tym lokalu z minimum dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych

– gdy powyższy pkt nie może być zrealizowany to rozliczenie lokalu nastąpi wg średniego zużycia w jednostce rozliczeniowej w danym okresie rozliczeniowym odniesionego do powierzchni lokalu.

11. Rozliczenie kosztów ogrzewania w danym budynku według zasad określonych odpowiednio w zapisach punktów 3., 4. i 5 regulaminu może być zastąpione systemem rozliczeń kosztów proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, jeśli zażąda tego w formie pisemnej co najmniej 2/3 spośród indywidualnych odbiorców w danej jednostce rozliczeniowej.

Przy rozliczeniu kosztów zmiennych w oparciu o kryterium powierzchniowe nie stosuje się współczynników korygujących uwzględniających położenie lokalu w bryle budynku.

Zamienny system rozliczeń obowiązywać będzie w okresie rozliczeniowym następnym, po okresie rozliczeniowym, w którym wola jego stosowania została przedłożona Spółdzielni.

 12. Jeżeli ustalone na podstawie urządzeń podzielnikowych lub liczników indywidualnych zużycie energii cieplnej w danym lokalu jest mniejsze w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokalu niż 1/4 średniego zarejestrowanego podzielnikami zużycia przypadającego na 1m2 w całej jednostce rozliczeniowej, to obciążenie tego lokalu kosztami zmiennymi ustala się w przeliczeniu na 1mna wartość 1/4 średniego zarejestrowanego podzielnikami zużycia w jednostce rozliczeniowej.

 13. Zgodnie z wymogami prawa użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych lokalu pod względem termicznym i technicznym tj. prawidłowej wentylacji i utrzymania we wszystkich pomieszczeniach temperatury nie niższej niż 160C.

VII. Szczegółowe zasady ustalania zaliczek i rozliczania centralnej ciepłej wody użytkowej.

1. Ilość energii cieplnej zużytej na podgrzanie c.c.w.u. w danej jednostce rozliczeniowej określa się na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub jako różnicę między ilością energii cieplnej doprowadzonej do węzła i energii zużytej na cele c.o..

2. Przeniesienie kosztów energii cieplnej zużytej na podgrzanie c.c.w.u. określonej jak w p. 7.1. na indywidualnych odbiorców odbywa się w 80% wg kryterium licznikowego a w 20% wg kryterium powierzchniowego.

3. Koszt 1 m3 c.c.w.u. wyliczany jest jako iloraz kosztu energii cieplnej zużytej na podgrzewaczu przez sumę ilości wody ciepłej zużytej, wykazanej przez wodomierze indywidualne.

4. Wysokość zaliczek na poczet kosztów c.c.w.u. dla danej jednostki rozliczeniowej ustala okresowo Zarząd w oparciu o zużycie i koszty poprzedniego okresu rozliczeniowego.

5. Rozliczenia kosztów c.c.w.u. dokonuje się w okresach rocznych w oparciu o dokonane odczyty wodomierzy indywidualnych w lokalach.

6. Opłatę stałą z tytułu za gotowość dostarczania c.c.w.u. o wymaganych parametrach ustala się na podstawie kosztów mocy zamówionej na cele c.c.w.u. i przenosi się ją na poszczególne lokale wg kryterium powierzchniowego.

VIII. Odczyty aparatury układu rozliczeniowo-pomiarowego oraz indywidualnych podzielników kosztów i wodomierzy.

1. Odczytu układu rozliczeniowo-pomiarowego dokonuje się raz w miesiącu, na koniec danego miesiąca przez pracownika Sprzedawcy przy udziale uprawnionego pracownika Spółdzielni.

2. Odczyty wodomierzy indywidualnych dokonuje się na koniec każdego półroczna. Dopuszcza się odczyt pośredni w innym terminie przy zmianie ceny wody lub energii cieplnej.

3. Odczytu i wymiany elektronicznych podzielników kosztów dokonują pracownicy firmy, która w oparciu o umowę dokonuje rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

4. Terminy odczytów podzielników kosztów ustala się do dnia 30.06. danego roku, termin ostateczny do dnia 15.07. danego roku.

5. Firma rozliczająca jest zobowiązana dostarczyć do Spółdzielni rozliczenia indywidualne lokali zgodnie z terminami określonymi w umowach, a dostarczenie rozliczeń lokatorom powinno nastąpić do 15 października danego roku.

6. Lokal, w którym nie dokonano odczytu w terminie ostatecznym jak w p.8.5. traktowany jest jako nie odczytany i rozliczany wg zasad ujętych odpowiednio w pkt. 6, 7 lub 8.

IX. Obowiązki użytkowników lokali

1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie sezonu grzewczego, Spółdzielnia dokona podziału kosztów między użytkownikami na dzień zmiany pod warunkiem:

1) pisemnego powiadomienia Spółdzielni o zamiarze zmiany co najmniej 7 dni przed jej dokonaniem,

2) umożliwienia dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień przekazania mieszkania,

3) poniesienia przez zainteresowanych dodatkowych kosztów odczytów.

2. W przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z tych warunków, uprawnionym lub zobowiązanym z tytułu rozliczenia kosztów ciepła będzie użytkownik, któremu w chwili rozliczenia sezonu grzewczego przysługuje prawo do lokalu.

3. Użytkownik lokalu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o zauważonych uszkodzeniach na instalacji i urządzeniach pomiarowych c.o. i c.c.w.u. pod rygorem udziału w kosztach wynikłych strat.

4. Uszkodzenia, o których mowa wyżej powstałe niezależnie od użytkownika lokalu Spółdzielnia usuwa nieodpłatnie.

5. Uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika Spółdzielnia usuwa na koszt użytkownika.

6. Samowola instalacyjna to: rozbudowa lub zmiana grzejników, zmiana nastaw zaworów przygrzejnikowych, uszkodzenie podzielnika kosztów, uszkodzenie plomby lub zmiana położenia podzielnika kosztów oraz każde inne działanie zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia rozliczenia kosztów c.o. i c.c.w.u.. Stanowi ona rażące naruszenie obowiązków przez użytkowników lokali i jest podstawą do nałożenia kary zgodnie ze Statutem Spółdzielni, do wykluczenia włącznie.

X. Reklamacje

1. Reklamacje pisemne dotyczące rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej przyjmowane są w ciągu jednego miesiąca od daty dostarczenia rozliczenia do skrzynki pocztowej, a rozpatrywane w trybie pilnym.

2. W przypadku podjęcia czynności wyjaśniających reklamację, która okaże się nieuzasadniona kosztami podjętych czynności zostanie obciążona osoba reklamująca.

3. W przypadku uzasadnionej korekty rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej wielkości korekty przenoszone są na następny okres rozliczeniowy.

XI. Postanowienia końcowe

1. Decyzję o rozpoczęciu, przerwaniu i wznowieniu ogrzewania podejmuje Zarząd Spółdzielni na wnioski mieszkańców oraz w oparciu o długoterminowe prognozy pogody.

2. Regulamin niniejszy zastępuje dotychczasowy regulamin z dnia 23.04.2007r. z późniejszymi zmianami i obowiązuje:

– dla rozliczenia c.c.w.u. zużytej po 01 stycznia 2017 r.

– dla okresu rozliczeniowego c.o. rozpoczynającego się od 01 czerwca 2017 r.

POWRÓT