Regulamin Rady Nadzorczej

28 Czerwiec 2017

 

Załącznik do uchwały nr 13/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.
Walnego Zgromadzenia SM „ M e t a l o w i e c ” w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.

l. Postanowienia ogólne, skład i kadencja Rady
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 1443 z późn. zm.), ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Jeżeli członek Spółdzielni jest osobą prawną, to do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
§ 3
1. Kadencja członka Rady trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym został on wybrany, do Walnego Zgromadzenia, odbywającego się 3 lata od jego wyboru.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach;
a) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru;
b) zrzeczenia się mandatu;
c) ustania członkostwa w Spółdzielni.
§ 4
W razie utraty mandatu członka Rady przed upływem kadencji na jego miejsce, do końca upływu tej kadencji, wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
§ 5
1. W przypadku jednoczesnego wyboru całego składu Radu Nadzorczej, w pierwszych dwóch latach po takim wyborze, co rok ustępuje 1/3 (jedna trzecia) część członków – przez losowanie w pierwszym roku spośród całego składu, a w drugim spośród członków z dwuletnią kadencją. W następnych latach, co rok ustępują ci członkowie Rady, których mandat wygasa.
2. Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybrani do Rady Nadzorczej.
§ 6
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Zachowują oni mandaty do pełnienia tych funkcji na okres ich kadencji w Radzie.
§ 7
1. Przewodniczący reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na jej posiedzeniach oraz podpisuje pisma wychodzące od Rady.
2. Zastępca przewodniczącego Rady zastępuje przewodniczącego w razie potrzeby, oraz koordynuje prace Komisji.
3. Sekretarz zapoznaje Radę z protokołami z zebrań oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Rady.

II . Zakres działalności Rady Nadzorczej.
§ 8
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Za­rządu Spółdzielni oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez Spółdzielnię zadań statutowych zgodnie z interesami członków Spółdzielni.
§ 9
W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Za­rządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bez­pośrednio stan majątku Spółdzielni.
§ 10
Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych i występowania z nich,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8)podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
9) uchwalanie szczegółowych zasad:
a) rozliczania kosztów gospodarki zasobami i ustalania wysokości opłat za używanie lokali
b) tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni,
c) budowy domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych budowanych w celu sprzedaży lub wynajmu,
d) rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, o których mowa w § 18 statutu,
e) rozliczania kosztów poniesionych na modernizacje i remonty budynków,
f) obliczania należności z tytułu zwrotu wkładów,
g) zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny,
h) korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
i) ustalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat związanych z używaniem lokali.
10) uchwalanie regulaminów używania lokali, domów i garaży,
11) uchwalanie regulaminu Zarządu
12) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
13) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji i nadzór nad ich wykonaniem.
14) podejmowanie decyzji o objęciu badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni przez biegłego rewidenta i jego wybór.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.
§ 11
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, nie rza­dziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje po­siedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
a) 1/2 członków Rady,
b) Zarządu,
c) Prezesa Spółdzielni.
§ 12
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu są zawiadamiani na 7 dni przed terminem posiedze­nia. W razie potrzeby można zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej bez zachowania terminu zawiadomienia.
2. Do zawiadomienia powinny być dołączony projekt porządku obrad.
§ 13
1. O zamiarze wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków przez Radę Nadzorczą zainteresowany członek winien być powiadomiony co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Sprawa o której mowa w ust. 1 winna być rozpatrzona w obecności zainteresowanego chyba, że nie stawi się on na posiedzenie Rady.
§ 14
1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
2. Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady otrzymują wynagrodzenie (dietę), którego wysokość ustala statut.
§ 15
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uzupełnienie lub zmiana po­rządku obrad w toku posiedzenia jest możliwa w przypadku obecności na posiedzeniu pełnego składu Rady.
3. Zapis ust. 2 nie dotyczy powoływania i odwoływania członków Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podawane do wiadomości członków w sposób nie naruszający przepisów ustawy o ochronie danych osobowych .
§ 16
Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 50% plus jedna osoba aktualnie istniejącego składu Rady.
§ 17
1.Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.
2. Prowadzący stwierdza prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Dyskusja, uzyskanie wyjaśnień, czytanie dokumentów, podejmowanie uchwał odbywa się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
4. W sprawach formalnych udziela się głosu poza kolejnością.
5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przewidziany dla przemówień. Nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
6.Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
7.Na żądanie co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
§ 18
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach osobowych dotyczących powołania i odwołania członków Zarządu głosowania Rady Nadzorczej są tajne.
§ 19
1. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw uchwale oraz ilość wstrzymujących się od głosowania.
2. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę głosy oddane za i przeciw.
§ 20
1. W przypadku głosowania więcej niż jednego wniosku w tej samej sprawie, przyjęty jest ten z wniosków, który uzyskał największą ilość głosów.
2. Wnioski głosowane są w kolejności zgłaszania.
3. W głosowaniu dotyczącym spraw wymienionych w ust. 1, każdy członek Rady Nadzorczej może głosować tylko na 1 wniosek
§ 21
1. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, w ramach zapisów statutowych.
2. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
3. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 50% + 1 oddanych głosów, przy czym ilość wybranych osób nie może przekroczyć ilości wolnych miejsc w składzie Zarządu.
§ 22
1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisuje prowadzący posiedzenie i sekretarz Rady.
2. Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady i zaproszonych gości wg listy obecności, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wniosków z podaniem ilości głosów.
3. Techniczną obsługę posiedzeń Rady i Komisji zapewnia Zarząd, który w szczególności przechowuje protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Rady.

IV. Komisje Rady Nadzorczej.
§ 23
1. Komisją stałą Rady Nadzorczej jest Komisja Rewizyjna.
2. Rada Nadzorcza może powołać inne Komisje doraźne spośród swoich członków.
3. W skład Komisji mogą wchodzić także osoby spoza Rady, lecz akceptowane przez Radę.
4. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego.
§ 24
1. Komisje działają zgodnie z celem, dla którego zostały powoła­ne.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący Komisji składają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zgromadzeniui Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. w dniu 18 czerwca 2015 r.

POWRÓT