Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

28 Czerwiec 2017

 

Załącznik nr 1
do uchwały
nr 12 /2015 z 18.06.2015 r.
Zgromadzenia SM „Metalowiec”
w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.


I. Postanowienia ogólne, tryb zwoływania i właściwość.

§ 1
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.), ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1222 z póź. zm.) statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie – jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie nie jest podzielone na części, czyli odbywa się dla wszystkich członków jednocześnie.
§ 3
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie
jej organy.
2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę sprzeczną z przepisami prawa i statutu, bądź dobrymi obyczajami lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członków. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.
3. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
§ 4
1. Członek o pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. W zebraniu mogą też uczestniczyć przedstawiciele ustawowi osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, a także pełnomocnicy członków będących osobami prawnymi. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka.
2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość po­siadanych udziałów.
3. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
§ 5
1. Osoby nie będące członkami, mają prawo do obecności na Walnym Zgromadzeniu – bez prawa
za­bierania głosu i prawa głosowania.
2. Ze względu na trudności organizacyjne organ zwołujący Zgromadzenie może odmówić osobom nie będących członkami Spółdzielni udziału w Zgromadzeniu. Zawiadomienie o odmowie musi nastąpić w takim samym terminie, jak zawiadomienie o Zgromadzeniu.
§ 6
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Zarząd musi zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:
a) Rady Nadzorczej,
b) przynajmniej 1/10 liczby członków,
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie, z podaniem przyczyny jego zwołania.
4. Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 2 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się od­być w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi, może
je zwołać Rada Nadzorcza.
5. W przypadku zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności wskutek naruszenia zakazu konkurencji Zarząd zobowią­zany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 6 miesięcy od uchwały o zawieszeniu.
§ 7
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia:
– członkowie Spółdzielni,
– związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
– Krajowa Rada Spółdzielcza.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu przekazuje się członkom poprzez doręczanie
do skrzynek pocztowych (na listy), umieszczanie na tablicach administracyjnych Spółdzielni we wszystkich budynkach spółdzielczych oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członkom nie posiadającym żadnych praw do lokali zawiadomienie przekazuje się listem poleconym.
4. Zawiadomienie wysłane na ostatni adres zamieszkania członka, podany Spółdzielni na piśmie i nieodebrane, uważa się za doręczone.
§ 8
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecz­nej i kulturalnej Spółdzielni,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocz­nych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego proto­kołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowa­nie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych orga­nizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia mo­że zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
10) uchwalanie zmian statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
14) uchwalenie regulaminów Obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.


II . Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 9
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na 1iczbę obecnych.
§ 10
1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Uchwały dotyczące zmian statutu, połączenia się Spółdzielni oraz odwołań ze składu organów
są podejmowane większością 2/3 głosów, uchwały dotyczące postawienia Spółdzielni w stan
likwidacji i przywróce­nia działalności likwidowanej Spółdzielni podejmowane są wię­kszością 3/4 oddanych głosów, a uchwały w zakresie wyborów do organów Spółdzielni podejmowane
są większością 50 % plus 1 głos.
§ 11
1. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołań ze składu tych organów, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
§ 12
1. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw uchwale oraz ilość wstrzymujących się od głosowania.
2. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw.
3. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczą­cych tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą ilość głosów.
4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 13
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, który stwierdza jednocześnie, czy zostało ono prawidłowo zwołane.
2. Otwierający obrady zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza pełniącego rolę protokolanta Walnego Zgromadzenia. Otwierający może zarządzić wybór dodatkowego protokolanta oraz Prezydium Zebrania, w skład którego wchodzą: prze­wodniczący, sekretarz i do dwóch asesorów.
3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego.
§ 14
1. Po dokonaniu wyboru przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad posz­czególne sprawy lub odroczyć
ich rozpatrzenie do następnego Ze­brania, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
§ 15
Na wniosek przewodniczącego członkowie wybierają ze swego grona:
1) Komisję Skrutacyjną, liczącą co najmniej 2 osoby, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania i podanie ich przewodniczącemu oraz wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
2) Komisję Wniosków, liczącą co najmniej 2 osoby, której zadaniem jest przyjmowanie pisemnych wniosków, ich rozpatrzenie i zaopi­niowanie oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawie wniosków.
§ 16
1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przewidziany dla przemówień. Maksymalny czas przemówień określa przewodniczący Zgromadzenia. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.
3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad winny być składane do Komisji Wniosków
na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska ich autora.
5. Oświadcze­nia do protokołu winny być składane także pisemnie, z podaniem imienia i nazwiska
ich autora, na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 17
1. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Wnioskowa podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i przedkłada projekty uchwał, a przewodniczący Zebrania ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głosuje się przed wnioskiem głównym.
2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
3. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczą­cych tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą ilość głosów.

III. Wybory do Rady Nadzorczej.

§ 18
1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie, spośród członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno za­wierać imię i nazwisko kandydata i zgłaszającego.
2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną
zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni, na wezwanie przewodni­czącego, składają ustne oświadczenia, co do zgody na kandydowa­nie.
3. Listę kandydatów w kolejności alfabetycznej przygotowuje Komisja Skrutacyjna i umieszcza je na tablicy.
4. Kandydaci winni mieć możliwość krótkiego zaprezentowania się Zgromadzeniu.
§ 19
1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych,
na których głosujący umieszcza imiona i nazwiska kandydatów, na których głosuje.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny, w obecności Komisji Skrutacyjnej.
§ 20
1. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 50% plus 1 oddanych głosów, przy czym ilość wybranych osób nie może przekroczyć ilości miejsc mandatowych w składzie Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie.
2. Dodatkowe głosowanie zarządza się także w przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów, przy czym uchwały w zakresie tych wyborów podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Do drugiej tury staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych miejsc mandatowych spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.
4. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz kandy­daci, którzy w drugiej turze otrzymali kolejno największą ilość głosów.
§ 21
1. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a wyniki ogłasza członek tej Komisji.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala termin zwoła­nia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, jeśli zachodzi potrzeba wyboru przewod­niczącego Rady. W innych przypadkach pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący.
§ 22
1. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany wię­kszością 2/3 głosów.
2. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej prze­prowadza się w głosowaniu tajnym, przez złożenie odpowiedniej karty w obecności Komisji Skrutacyjnej.
§ 23
Postanowienia §§ 18 – 21 stosuje się odpowiednio przy wyborach delegatów na zjazdy właściwych związków z tym, że w wy­borach mogą kandydować także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

IV. Postanowienia końcowe.
§ 24
Po wyczerpaniu wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 25
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, któ­ry podpisują przewodniczący i sekretarz. Lista obecności na Zebraniu stanowi załącznik do protokołu.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów.
3. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwa­łą, przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania.
§ 26
Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym re­gulaminem, rozstrzyga przewodniczący Walnego Zgromadzenia .
§ 27
1. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej dziesięć lat.
2. Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia.

Niniejszy regulamin uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Gorzowie Wlkp., w dniu 18 czerwca 2015 roku.


Sekretarz Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
S M „M e t a l o w i e c ” S M „M e t a l o w i e c”

Karol Pukliński Krzysztof Goral

POWRÓT