Wykonanie robót drogowych.

4 Kwiecień 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót drogowych przy budynkach mieszkalnych ulic Okulickiego 1-3 i Pluty 2-4 w Gorzowie Wlkp.
Zakres robót obejmuje:
1. Poszerzenie jezdni przy ul Pluty 2-4 o 1,5m wraz z korytowaniem, podbudową z tłucznia oraz wykonanie górnej nawierzchni z kostki Polbruk gr. 8cm
w ilości 50,00m²,
2. Wymianę nawierzchni chodnika ul Okulickiego 1-3 z płyt betonowych chodnikowych o wymiarze 50x50cm na kostkę betonową Polbruk gr. 6cm
w ilości 123,0m²,
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

W ofercie należy podać cenę netto/brutto.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Do oferty należy dołączyć referencje i wykaz podobnych prac.
Okres gwarancji min. 3 lata.
Termin składania oferty: do 15.04.2019r.
Okres realizacji zmówienia : maj-lipiec 2019r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027, e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl

Załącznik nr 1
Przedmiar

POWRÓT