Wykonanie robót drogowych przy budynku mieszkalnym.

17 Styczeń 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21
66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót drogowych przy budynku mieszkalnym ul. Walczaka 49-59 w Gorzowie Wlkp.
zakres robót obejmuje:
1. Wymianę nawierzchni chodnika od strony zachodniej budynku w tym roboty:
a) rozbiórka płyt chodnikowych w ilości 92,0m²,
b) rozbiórka obrzeży w ilości 53,0m,
c) rozbiórka krawężnika w ilości 7,0m,
d) montaż obrzeży i krawężnika na podbudowie cementowej w ilości 60,0m,
e) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm w ilości 92,0m²,
f) ułożenie kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm wraz z zaklinowaniem piaskiem w ilości 92m²,
g) uporządkowanie terenu, obsianie trawą w ilości 51m².
2. Wykonanie parkingu dla czterech miejsc parkingowych w tym roboty:
a) rozbiórka krawężnika w ilości 10,5m,
b) rozbiórka płyt Meba w ilości ca 16,0m²,
c) korytowanie na głębokość 40cm w ilości 66,0m²wraz z wywozem urobku,
d) wykonanie ławy betonowej pod montaż krawężników w ilości 32,0m,
e) montaż krawężników wystających w ilości 22,0m i krawężników wtopionych w ilości 10,0m,
f) wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego gr. 20cm w ilości 51,0m²,
g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK o gr. 6cm szarej, na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 4cm w ilości 51,0m wraz z klinowaniem kostki piaskiem,
h) uporządkowanie terenu zielonego, obsianie trawą po robotach drogowych w ilości 15,0m².

W ofercie należy podać cenę netto/brutto.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Do oferty należy dołączyć referencje i wykaz podobnych prac.
Okres gwarancji min. 3 lata.
Termin składania oferty: 25.01.2019r.
Okres realizacji zmówienia: marzec – maj 2019r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027 e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl
POWRÓT