Wykonanie robót dekarskich na dachach budynków.

15 Styczeń 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Mickiewicza 21
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dekarskich na dachach budynków przy Placu Słonecznym nr 12-14 i 15-17 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 do zapytania.

W ofercie należy podać cenę netto /brutto dla poszczególnych budynków.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Do oferty należy dołączyć referencje i wykaz podobnych prac.
Okres gwarancji min. 3 lata.
Termin składania oferty: 28.01.2019r.
Okres realizacji zmówienia: kwiecień –maj 2019r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027 e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl

Załącznik nr 1
KOSZTORYS
POWRÓT