Wykonanie remontu balkonów.

1 Luty 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu balkonów w klatce nr 58 przy lokalach mieszkalnych nr 1, 4 , 7, 10 Placu Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 do zapytania.

W ofercie należy podać cenę netto/brutto.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Do oferty należy dołączyć referencje i wykaz podobnych prac.
Okres gwarancji min. 3 lata.
Termin składania oferty: 15.02.2019r.
Okres realizacji zmówienia : maj – lipiec 2019r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027 e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl

Szczegółowy zakres robót
POWRÓT