Wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

7 Luty 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane – badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach wspólnych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.

Lokalizacja: Wykaz budynków określa załącznik nr 1 do zapytania.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełniać oferta:
Z projektami technicznymi branży elektrycznej sieci wewnętrznych w budynkach można zapoznać się w Dziale Technicznym Spółdzielni.
Termin składania ofert: 01.03.2019r.
Okres realizacji zamówienia: maj – czerwiec 2019r.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Dział Techniczny Spółdzielni. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła tel. 7 350 170 wew. 17 lub kom. 506 298 027, e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl

Załącznik nr 1
Wykaz budynków
POWRÓT