Regulamin rozliczenia wody

28 Czerwiec 2017

Załącznik nr 1

do uchwały nr ……/2016

z dnia 30.11.2016 r.

Rady Nadzorczej SM „Metalowiec”

w Gorzowie Wlkp.

 

REGULAMIN

rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków

oraz ustalania opłat za wodę i ścieki

 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.

I. Podstawa prawna:

  • * Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity  z 16.01.15 r. -Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami).

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 70).

* Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity z 7.08.13 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, z późniejszymi zmianami).

* Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

II. Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

* Spółdzielni rozumie się przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”

* dostawcy rozumie się PWiK spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

* użytkowniku lokalu rozumie się osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę faktycznie korzystającą z tego lokalu 

* opłacie za wodę i ścieki rozumie się opłaty za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia i 1 m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dostawcy

* opłacie zaliczkowej rozumie się opłatę za wodę i ścieki podlegającą rozliczeniu po dokonaniu okresowych odczytów wodomierzy lokalowych

* opłacie ryczałtowej rozumie się opłatę za wodę i ścieki nie podlegającą rozliczeniu

* okresie rozliczeniowym należy rozumieć okres od stycznia do grudnia danego roku

* wodomierzu głównym należy rozumieć wodomierz służący do rozliczeń opłat za wodę
i ścieki pomiędzy Spółdzielnią, a dostawcą

* wodomierzu lokalowym należy rozumieć wodomierz służący do rozliczeń opłat zaliczkowych pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikiem lokalu

* opłacie abonamentowej należy rozumieć opłatę za punkt pomiarowy ustaloną przez dostawcę

* jednostce rozliczeniowej rozumie się przez to budynek lub zespół budynków, dla których dokonywane jest jedno wspólne rozliczenie

§ 2

1. Celem regulaminu jest określenie podstawowych zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w SM „Metalowiec”.

2. Regulamin dotyczy wszystkich lokali w budynkach wyposażonych w instalacje wodno-kanalizacyjne.

§ 3

Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków polega na:

a) rozliczeniu kosztów zakupu między dostawcą, a Spółdzielnią zgodnie z umową o dostawie wody i odprowadzeniu ścieków,

b) rozliczeniu kosztów zakupu wody i odprowadzeniaścieków miedzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali mieszkalnych, użytkowych i pozostałych, wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

§ 4

1. Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą za wodę i ścieki na podstawie wskazań wodomierzy głównych i cen jednostkowych w zł za 1 m3 wody i ścieków ustalonych przez właściwy organ samorządowy.

2. Spółdzielnia obciążona jest przez dostawcę również opłatą abonamentową za punkt pomiarowy (wodomierz główny).

§ 5

Koszty, jakie ponosi Spółdzielnia z tytułu zakupu wody i odprowadzenia ścieków, w całościpodlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali w okresie 12 miesięcznym na dzień 31 grudnia każdego roku.

§ 6

1. Jednostkę rozliczeniową stanowi nieruchomość jedno lub wielobudynkowa lub część nieruchomości. Wyjątkowo, ze względu na istniejące rozwiązania techniczne sieci wodnokanalizacyjnej, jedno wspólne rozliczenie obejmuje także wszystkie budynki przy Placu Słonecznym oprócz garaży, mimo że tworzą one kilka nieruchomości, do czasu wykonania indywidualnych węzłów cieplnych.

2. Parametrami rozliczeniowymi kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali są:

*  m3 dla lokali wyposażonych w wodomierze lokalowe,

*  liczba osób dla lokali nie posiadających wodomierzy, oraz normy zużycia wody i odprowadzenia ścieków określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wymienionym w pkt I.

3.Jeśli parametrem jest liczba osób w lokalu mieszkalnym, to do rozliczeń przyjmuje się osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy oraz inne osoby faktycznie korzystające z lokalu.

4. Obowiązek pisemnego zgłoszenia zmian w ilości osób spoczywa na użytkowniku lokalu.

III.  Zasady ustalania zaliczek i opłat ryczałtowych za wodę i ścieki

§ 7

1. Użytkownik lokalu wnosi opłaty na poczet kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w formie miesięcznej zaliczki.

2. Miesięczną opłatę zaliczkową za wodę i ścieki dla danego lokalu ustala się jako iloczyn średniego zużycia wody w lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym i ceny dostawcy wody i odbioru ścieków.

3. Wysokość opłat zaliczkowych może być zmieniona w trakcie okresu rozliczeniowego ze względu na wzrost cen taryfowych dostawcy lub na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Uzasadnieniem do zmiany opłaty zaliczkowej na wniosek użytkownika lokalu jest zmiana w ilości osób.

§ 8

Miesięczną przedpłatę ryczałtową dla lokalu mieszkalnego niewyposażonego w wodomierz ustala się dla 1 osoby, jako iloczyn cen taryfowych dostawcy i przyjętych przez Spółdzielnię wielkości zużycia, wynoszących 6 m3 wody zimnej i 6 m3 ścieków miesięcznie.

§ 9

Przy ustalaniu zaliczki dla nowych użytkowników lokali opomiarowanych przyjmuje się:

*  3 m3/osobę zimnej wody w przypadku dostawy do lokalu zimnej wody miesięcznie,

*  3 m3/osobę zimnej wody i 1 m3 ciepłej wody w przypadku dostawy do lokalu zimnej wody i centralnie ciepłej wody miesięcznie.

IV.  Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków z użytkownikami lokali

§ 10

1. Odczytów wodomierzy dokonuje się na koniec czerwca i grudnia każdego roku. Ilość zużytej wody w lokalu ustala się jako stan na koniec okresu pomniejszony o stan z poprzedniego okresu.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się telefoniczne podanie do biura Spółdzielni stanu wodomierzy w lokalu.

§ 11

1.Do rozliczeń wody zimnej przyjmuje się cenę za 1 m3 wg cen dostawcy wody.

Zmiany ceny wody zimnej ze strony dostawcy w trakcie okresu rozliczeniowego uwzględnia się w rozliczeniu rocznym dokonywanym na koniec grudnia każdego roku, które wykonuje się w oparciu o faktycznie poniesione koszty w danej jednostce rozliczeniowej.

2. Oprócz ilości wody wyliczonej wg wskazań wodomierzy w lokalu użytkownik lokalu zobowiązany jest do pokrycia kosztów wody zużytej w danej jednostce rozliczeniowej do celów porządkowych, ubytków i innych, uwidocznionej jako różnica między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych.

Woda zużyta na danej jednostce rozliczana jest proporcjonalnie do zużycia wskazanego przez wodomierze lokalowe.

3. Ilość wody odsprzedana na danej nieruchomości do innych celów, będzie rozliczana odrębnie.

4. Opłata abonamentowa rozliczana jest po równo na wszystkie lokale objęte rozliczeniem.

§ 12

1.W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu po raz pierwszy, koszty zużycia wody dla celów rozliczeń pozostaną za ten okres na poziomie naliczonej zaliczki i podlegają korekcie po odczycie następnego okresu rozliczeniowego.

2.Jeżeli lokal, o którym mowa w ust.1 nie zostanie udostępniony do odczytu również w kolejnym okresie rozliczeniowym, Spółdzielnia obciąży i rozliczy ten lokal z ilości wody przyjmowanej do określenia miesięcznej opłaty ryczałtowej (§ 8), obowiązującej ceny taryfowej dostawcy i ilości osób zamieszkałych w lokalu i rozliczenie takie nie podlega korekcie.

3. W kolejnych okresach lokal wymieniony w ust.2 obciążany i rozliczany będzie z ilości wody przyjmowanej do wyliczenia opłaty ryczałtowej, bez możliwości korekty.

Zmiana zasad rozliczenia może nastąpić dopiero po udostępnieniu lokalu do odczytu i ustaleniu stanu początkowego i końcowego wodomierza (wodomierzy).

4. W przypadku zgłoszonej długotrwałej nieobecności lokal będzie rozliczany zgodnie z § 12 ust. 1

§ 13

1. Jeżeli w trakcie odczytu Spółdzielnia stwierdzi, że wodomierz w lokalu uległ samoistnemu zatrzymaniu lub uszkodzeniu, to zużycie wody dla takiego wodomierza zostanie określone wg średniego zużycia za dwa poprzednie okresy rozliczeniowe.

2. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię bezprawnego działania użytkownika np. pobierania wody poza zaplombowanymi wodomierzami, zerwania plomb lub uszkodzenia wodomierza, użytkownik lokalu zostanie obciążony dwukrotnym ryczałtem, opisanym w § 8 bez możliwości korekty.

§ 14

Wyniki rozliczeń opłat zaliczkowych oraz kosztów zużycia wody będą przekazywane użytkownikom lokali w ciągu 1 m-ca od zakończenia okresu rozliczeniowego.

§15

Różnica pomiędzy faktycznymi kosztami zużycia wody, a rozliczonymi opłatami zaliczkowymi za dany okres zostanie rozliczona z użytkownikiem lokalu następująco:

– nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących opłat za lokal,

– niedopłatę użytkownik lokalu ma obowiązek uiścić w terminie podanym w rozliczeniu.

§16

W lokalach mieszkalnych, które nie są wyposażone w wodomierze lokalowe, jako wielkość kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przyjmuje się ustalone w § 8przedpłatyryczałtowe, w danym okresie rozliczeniowym.

§17

Rozliczenie kosztów zakupu energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie wody zimnej na c.w.u z użytkownikami lokali jest dokonywane zgodnie z „Regulaminem rozliczania energii cieplnej”.

§ 18

Użytkownik opuszczający lokal jest rozliczany ze zużycia wody, pod warunkiem dostarczenia protokołu zdawczo-odbiorczego do Spółdzielni, w którym muszą być podane stany końcowe zainstalowanych w lokalu wodomierzy, w przeciwnym wypadku rozliczeniem obciążony zostanie nabywca lokalu.

§ 19

Użytkownicy posiadający wodomierze na ujęciach wody w ogródkach przydomowych, rozliczani są tylko za wodę, bez ścieków.

V. Reklamacje

§ 20

1.Reklamacje pisemne dotyczące rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przyjmowane są w ciągu jednego miesiąca od daty dostarczenia rozliczenia do skrzynki pocztowej a rozpatrywane w trybie pilnym.

2.W przypadku podjęcia czynności wyjaśniających reklamację, która okaże się nieuzasadniona kosztami podjętych czynności zostanie obciążona osoba reklamująca.

3. W przypadku uzasadnionej korekty rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków wielkości korekty przenoszone są na następny okres rozliczeniowy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21

Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

1) udostępnienia lokalu do odczytu, sprawdzenia, wymiany wodomierzy oraz przekazywania do administracji Spółdzielni informacji o zauważonych uszkodzeniach wodomierzy,

2) wnoszenia miesięcznych opłat za wodę i ścieki oraz dopłat w przypadku, gdy zaliczka jest mniejsza od kosztów zużycia wody w lokalu.

§22

Do obowiązków Spółdzielni należy:

1) obsługa zainstalowanych w lokalach wodomierzy,

2) rozpatrywanie reklamacji użytkowników,

3) prowadzenie ewidencji wodomierzy, terminów legalizacji,

4) powiadamiania o zmianie opłat za wodę i ścieki,

5) organizowanie odczytów wodomierzy,

6) okresowe rozliczanie zużycia wody,

7) legalizacja, wymiana wodomierzy.

§ 23

Zabrania się wymiany wodomierzy we własnym zakresie, dokonywania zmiany usytuowania wodomierzy, zrywania plomb, wpływania na ich wskazania, zabudowywania utrudniającego lub uniemożliwiającego ich obsługę.

§ 24

W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie, sprawy takie regulowane będą przez Zarząd, do czasu ich ujęcia w najbliższej nowelizacji regulaminu.

§ 25

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i zastępuje dotychczasowy regulamin przyjęty uchwałą nr 19/2009 z dnia 21.12.2009 r. z późn. zm.

·

POWRÓT