Regulamin porządku domowego

28 Czerwiec 2017


I. Przepisy ogólne.
§ 1.
Budynki, ich otoczenie oraz urządzenia w osiedlach Spółdzielni służyć mają wszystkim mieszkańcom i z tego względu oraz w ich interesie powinny one być otaczane troskliwą opieką.
§ 2.
1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, utrzymywanie bezpieczeństwa oraz zapewnienie bezkonfliktowego korzystania z lokali i z części wspólnych.
2. Przepisy regulaminu określają obowiązki użytkowników lokali, w tym: mieszkań, lokali niemieszkalnych i innych pomieszczeń (garaże, miejsca postojowe, piwnice, komórki). Ilekroć
w regulaminie mowa o użytkowniku lokalu – rozumie się przez to: członka Spółdzielni, osobę nie będącą członkiem oraz najemcę.
3. Użytkownik lokalu jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu także przez wszystkie osoby prawa jego reprezentujące (członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.)

II. Przepisy w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, urządzeń, instalacji oraz lokali.
Obowiązki użytkowników lokali
§ 3.
1. Lokal mieszkalny może być użytkowany tylko na cele mieszkalne.
2. Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej lub zmiana sposobu użytkowania np.
z mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie wymaga zgody Spółdzielni i załatwienia niezbędnych formalności w urzędach administracji budowlanej.
§ 4.
1. Użytkownik jest obowiązany dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczeń takich jak garaże, miejsca postojowe, piwnice, komórki lokatorskie oraz do dokonywania drobnych napraw urządzeń technicznych i wyposażenia lokalu w zakresie ustalonym w Regulaminie rozliczeń finansowych SM ”Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.
z użytkownikami lokali.
2. Użytkownik ma obowiązek oznaczyć drzwi wejściowe do lokalu numerem tegoż lokalu.
3. Użytkownik ma obowiązek utrzymywać w czystości kratki wentylacji grawitacyjnej i nie wolno ich zatykać bądź zabudowywać wyciągami /wentylatorami/ mechanicznymi.
4. Jeśli w czasie robót dotyczących części wspólnych zabudowa wykonana przez użytkownika musi być naruszona bądź usunięta, to użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania wznowienia zabudowy lub wypłacenia odszkodowania.
5. Na każdą zabudowę instalacji wspólnych takich jak piony wodne i wodno-kanalizacyjne itp. wymagana jest pisemna zgoda Spółdzielni i wykonanie odpowiednich kratek rewizyjnych.
6. W razie nie dokonania wyżej wymienionych niezbędnych prac, Spółdzielnia ma prawo przeprowadzić je na jego koszt.
7. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
§ 5.
1. Na okres zimy Mieszkańcy powinni zabezpieczyć okienka znajdujące się w użytkowanych przez nich piwnicach przed nadmierną utratą ciepła.
2. Mieszkańcy powinni usuwać zalegający na balkonach i tarasach śnieg lub lód w sposób nie uszkadzający balkonu, w celu zapobieżenia topnieniu śniegu lub lodu, przy czym nie wolno zrzucać śniegu na chodnik.
§ 6.
1. Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, w instalacji centralnego ogrzewania i w innych instalacjach znajdujących się na klatkach schodowych, korytarzach i w pomieszczeniach wspólnych. Osoby nie przestrzegające tego zakazu, w przypadku spowodowania awarii, będą obciążone kosztami ich usunięcia.
2. Niedozwolone jest zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny
w pomieszczeniach wspólnych i przynależnych do lokalu np. w piwnicach oraz prowadzenie
w nich działalności usługowej lub produkcyjnej, bez uzgodnienia ze Spółdzielnią.
3. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu z instalacji gazowej w obrębie lokalu , należy natychmiast zamknąć zawór i odciąć dopływ gazu do tego lokalu, po czym zawiadomić Spółdzielnię lub bezpośrednio konserwatora opiekującego się tą instalacją na zlecenie Spółdzielni.
4. W razie stwierdzenia ulatniania się gazu z instalacji gazowej w części wspólnej jak np. z leżaków bądź pionów, należy natychmiast powiadomić o tym pogotowie gazowe i Spółdzielnię.
§ 7.
1. O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w mieszkaniach należy niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię. W przeciwnym razie użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność
za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego lokalu lub u sąsiadów w skutek awarii instalacji lub urządzeń.
2. Pracownicy Spółdzielni oraz pracownicy firm świadczących usługi na rzecz Spółdzielni
są uprawnieni do kontrolowania urządzeń i instalacji w mieszkaniach.
3. Za wszelkie szkody wyrządzone sąsiadom na skutek zaniedbań lub z winy osób zamieszkałych np. za zalanie spowodowane nie dokręceniem kranu itp. pełną odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik lokalu.
4. Użytkownicy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie nieruchomości z ich winy a w razie naprawienia takiej szkody na zlecenie Spółdzielni, do pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze wezwanie o zapłatę .
5. Bez pisemnego zezwolenia Spółdzielni nie wolno umieszczać na terenie nieruchomości wspólnej żadnych szyldów, reklam i ogłoszeń.
§ 8.
1. Użytkownik lokalu obowiązany jest zezwalać na wstęp do jego lokalu, ilekroć jest to niezbędne
do przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów, konserwacji, remontu, ustalenia przyczyn awarii
i ich usunięcia, odczytania urządzeń pomiarowych a także wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
2. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody użytkownik obowiązany jest niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeśli jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, użytkownik ma obowiązek udostępnić spółdzielni lokal
w celu dokonania okresowego a w uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania
a także w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających użytkownika.
III. Przepisy w zakresie porządku i estetyki.
§ 9.
1. Wszyscy użytkownicy obowiązani są utrzymywać czystość w klatkach schodowych
i w korytarzach, korytarzach piwnicznych i garażowych oraz do jej przestrzegania na zewnątrz budynku.
2. Nie wolno wyrzucać przez okna żadnych śmieci, niedopałków papierosów itp.
3. Odpady i przedmioty zbędne należy wynosić do śmietników do tego celu przeznaczonych
i umieszczać je w pojemnikach zgodnie z deklaracją złożoną dla danego budynku w sprawie segregacji odpadów.
4. Zabrania się przechowywania w piwnicach, komórkach lokatorskich, garażach rzeczy łatwopalnych, żrących, cuchnących środków chemicznych itp.
5. Zabrania się hodowli psów, kotów, gołębi w pomieszczeniach wspólnego użytku.
6. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Poza teren lokalu psy wyprowadzane być powinny
w kagańcu i na smyczy. Osoby wyprowadzające zwierzęta są zobowiązane do sprzątania zanieczyszczeń po swoich zwierzętach.
7. Zabrania się składowania różnych przedmiotów w pomieszczeniach wspólnego użytku
i wykorzystywania tych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Nie wolno wrzucać do muszli klozetowych śmieci, obierzyn ani żadnych przedmiotów, które mogą zatkać przewody kanalizacyjne.
9. Nie wolno wyrzucać do zsypów żadnych przedmiotów mogących spowodować zatkanie zsypów lub utknięcie tych przedmiotów w zsypie.
§ 10.
1. Nie wolno trzepać dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych
i oknach.
2. Balkony i tarasy powinny być utrzymywane w czystości a skrzynki na kwiaty, donice oraz inne przedmioty umieszczane na balkonach lub tarasach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i zapewniający właściwą estetykę budynku. Podlewanie roślin powinno odbywać się w taki sposób, aby woda nie ściekała na niższe piętra lub na ulicę.
§ 11.
1. Wywieszając pranie na balkonach należy zadbać o to by ściekająca woda nie zalewała niżej położonych kondygnacji.
2. W przypadku wydzielonych pomieszczeń do prania i suszenia bielizny należy korzystać z tych pomieszczeń w sposób umożliwiający dostęp wszystkim zainteresowanym.
3. Klucz do pralni czy suszarni posiada osoba aktualnie korzystająca z tego pomieszczenia. Drugi klucz do wyżej wymienionych pomieszczeń, znajduje się u gospodarza domu.
4. Zabrania się przechowywania i składowania w pralniach i suszarniach rzeczy i przedmiotów nie mających związku z przeznaczeniem tych pomieszczeń.
5. Za zużytą wodę w pralni obciążany jest użytkownik wg wskazań wodomierzy tam zainstalowanych.
§ 12.
1. W godzinach od 22-ej do 6-tej obowiązuje bezwzględnie cisza nocna.
2. Dzieci powinny bawić się na placach zabaw. Należy zwracać uwagę aby zabawy dzieci nie
odbywały się obok śmietników, trzepaków , na klatkach schodowych lub korytarzach piwnic.
3. Rodzice lub opiekunowie winni dbać aby dzieci również przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu
4. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialni są rodzice.
5. Dla zapewnienia w pełni wypoczynku użytkownikom mieszkań nie wolno głośno nastawiać aparatów radiowych , telewizyjnych i innych urządzeń dźwiękowych.
6. Zabrania się grillowania na tarasach i balkonach.
7. Pomieszczenia wspólne należy trzymywać w czystości i porządku a korzystając z nich należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W garażu wielostanowiskowym zabronione jest składowanie materiałów łatwopalnych i gromadzenie różnego rodzaj przedmiotów jak np. szafy , opakowania, drewno, kartony itp.
8. Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Ustawianie pojazdów niezgodne z przepisami np. na ciągach dla pieszych albo
w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdom specjalnym, jest zabronione i może spowodować odholowanie pojazdu na koszt jego właściciela lub posiadacza na parking strzeżony.
IV . Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
§ 13.
1. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy niezwłocznie zawiadomić straż pożarną i policję – wskazując dokładnie miejsce pożaru i przystąpić do gaszenia.
2. Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się nie wolno korytarzy, klatek schodowych i przejść, szczególnie piwnicznych, zastawiać meblami, wózkami itp.
3. Zabrania się przechowywania w piwnicach materiałów łatwopalnych.
4. Palenie papierosów w klatkach schodowych, korytarzach, windach i piwnicach jest zabronione.
5. Zabrania się montowania drugich drzwi wejściowych do lokali otwieranych na klatkę schodową.
§ 14.
Motocykli, skuterów, rowerów, wózków itp. nie należy przechowywać na klatkach schodowych,
w korytarzach piwnic, w pralniach i suszarniach.

V. Sankcje za nieprzestrzeganie Regulaminu porządku domowego.
§ 15.
1. Jeśli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali itp. to spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
2. Jeśli osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności postępują podobnie jak opisano w ust. 1 to spółdzielnia może wystąpić do sądu o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji a właścicielowi którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
3. Jeśli osoby posiadające umowę najmu postępują podobnie jak opisano w ust. 1 to spółdzielnia może rozwiązać umowę najmu.
4. W postępowaniu sądowym Sąd może orzec o rozwiązaniu prawa lokatorskiego lub własnościowego oraz najmu i może nakazać opróżnienie lokalu.
§ 16.
Niniejszym traci moc Regulamin porządku domowego uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej
nr 22 w dniu 13.02.2006 r. z późn. zmianami.

S e k r e t a r z Rady Nadzorczej SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. Zdzisław Biernacki
P r z e w o d n i c z ą c y Rady Nadzorczej SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. Krzysztof Kaczanowski

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w dniu 14 kwietnia 2015 r. i obowiązuje od następnego dnia po tej dacie. Uchwała nr 10/2015.

POWRÓT