STATUT

STATUT
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „METALOWIEC”
w Gorzowie Wlkp.

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”.

§ 2
Siedzibą Spółdzielni jest Gorzów Wlkp.

§ 3
Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 4
Przedmiotem działalności Spółdzielni może być:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokal o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
4) budowa lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz własność jej członków,
6) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków – na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,
7) prowadzenie innej działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, a w szczególności:
a) działalności budowlanej i remontowej,
b) działalności w zakresie usług inwestycyjnych.

§ 5
Przedmiotem działalności społecznej Spółdzielni jest organizowanie wzajemnej pomocy wśród członków i zaspakajanie ich potrzeb kulturalnych.

II. Wpisowe, udziały i wkłady – zasady wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

§ 6
Wpisowe wynosi 100 ( sto) złotych a udział 500 (pięćset) złotych.

§ 7
Członek Spółdzielni będący osobą fizyczną zobowiązany jest zadeklarować co najmniej jeden udział, a członek będący osobą prawną co najmniej trzy udziały.

§ 8
1. Udziały i wpisowe wnoszone są w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa, pod rygorem wykreślenia z rejestru.
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Zwiększa ono fundusz zasobowy Spółdzielni.
3. Członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.
4. Członek może w deklaracji członkowskiej lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
5. Udziały zwracane są w wysokości nominalnej.
6. Zwrot udziałów, w tym także udziałów nadobowiązkowych, następuje na żądanie byłego członka lub osób uprawnionych, jednakże nie wcześniej niż w terminie jednego miesiąca od daty corocznego, zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, chyba że udziały przeznaczone zostały na pokrycie strat Spółdzielni.

§ 9
1. Wkład mieszkaniowy stanowi równowartość różnicy między kosztem budowy przypadającym na dany lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
2. W przypadku ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wkład mieszkaniowy stanowi równowartość wkładu wypłaconego w związku z wygaśnięciem tego prawa do lokalu. Z tak ustaloną wysokością wkładu związane jest zobowiązane do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 10
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

§ 11
Wkład budowlany stanowi równowartość całości kosztów budowy przypadających na zajmowany przez członka lokal, dom lub garaż. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 12
Członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej aktualnej rynkowej wartości lokalu.

§ 13
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu.

§ 14
1. Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa lub prawa odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.
2. Zwrot sum wpłaconych na poczet wkładów nastąpi w wysokości nominalnej, pomniejszonej o koszty obsługi budowy lokali przeznaczonych dla członka w wysokości 5% wartości wymagalnych zaliczek na poczet wkładu.

§ 15
1. Koszty budowy lokali mieszkalnych, użytkowych, domów i garaży i związaną z tym wysokość członkowskiego wkładu mieszkaniowego i budowlanego ustala się dwuetapowo:
1) wstępnie – przy podpisywaniu umowy o budowę lokalu;
2) ostatecznie – po końcowym rozliczeniu zadania z wykonawcami i bankiem, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych, poniesionych przez Spółdzielnię.
2. Ustalenie ostatecznego członkowskiego wkładu mieszkaniowego i budowlanego powinno nastąpić przed ustanowieniem stosownych praw do lokali.

§ 16
Wkłady mieszkaniowe i budowlane mogą być wnoszone w formie zaliczek płaconych w wysokościach i terminach ustalonych umowami o budowę lokalu i rat płaconych w wysokościach i terminach ustalonych umowami o ustanowienie stosownych praw do lokalu, domu lub garażu.

§ 17
1. Określenie wysokości wkładów mieszkaniowych, budowlanych i zaliczek na wkład mieszkaniowy i budowlany oraz rat spłaty pozostałej ich części następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w oparciu o warunki wynikające z umów kredytowych, w ramach których realizuje się budowę.
2. Uchwała Rady powinna zawierać w szczególności:
1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizacje którego odpowiada Spółdzielnia,
2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi, np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich,
4) określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,
5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi itp.,
6) dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich indywidualnych cech funkcjonalno-użytkowych poprzez tzw. wskaźnik atrakcyjności,
7) określenie terminu, w którym powinno nastąpić rozliczenie inwestycji, ostateczne ustalenie wysokości wkładów oraz terminów do ich uzupełnienia albo przejęcia zobowiązań kredytowych Spółdzielni w części przypadającej na poszczególne lokale.

§ 18
1. Wartość rynkową lokali i związaną z nią wartość wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych ustala rzeczoznawca majątkowy w oparciu o zasady wynikające z przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z 21.08.97r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., nr 46, poz.543 z późn. zm.).
2. Koszty ustalenia tej wartości ponosi członek wnioskujący o zmianę tytułu prawnego do lokalu.

§ 19
1. W przypadku ustalania wartości rynkowej lokalu i związanej z nim wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych w drodze przetargu, Spółdzielnia w zawiadomieniu o przetargu określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu.
2. Zawiadomienie wywiesza się w budynkach spółdzielczych w miejscach do tego przeznaczonych, publikuje w lokalnej prasie oraz ogłasza w Internecie.
3. Tryb i szczegółowe zasady przetargu ustala regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 20
1. Na wkład budowlany może być zaliczona wartość pracy członka i jego rodziny oraz wartość wniesionych przez niego materiałów budowlanych.
2. Wyceny wkładu budowlanego wniesionego w formie niepieniężnej dokonuje Zarząd na podstawie zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

§ 21
1. W przypadku ustania członkostwa zwrot kwot należnych powinien być dokonany:
a) z tytułu wkładu mieszkaniowego lub równowartości własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego bądź garażu – nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia wygaśnięcia tego prawa, nie wcześniej jednak niż miesiąc po opróżnieniu lokalu, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zawiadomienia Spółdzielni o tym nabyciu;
b) z tytułu zaliczek wniesionych przez członków oczekujących na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczych praw do lokali lub prawa odrębnej własności – na poczet wkładu mieszkaniowego i budowlanego – nie później niż 6 (sześć) miesięcy od dnia ustania członkostwa, chyba że osoba wskazana przez członka wniesie równowartość tych sum. W tym wypadku zwrot nastąpi niezwłocznie.
2. Warunkiem wypłaty wartości praw jest opróżnienie spółdzielczego lokalu.
3. Jeżeli jednak wartość prawa jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
4. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu z przyczyn leżących po stronie członka, wniesiona część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego zwracana jest w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę lokalu.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 22
O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

§ 23
1. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna i prawna, która ubiega się o lokal, dom bądź garaż i zobowiąże się do wniesienia wkładu lub nabędzie prawo do wkładu będącego w dyspozycji Spółdzielni.
2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje z małżonków, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 24
Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków:
1) osoby wskazanej przez byłego członka, który wypowiedział umowę o budowę lokalu mieszkalnego na zasadach lokatorskiego prawa, a osoby uprawnione nie skorzystały z pierwszeństwa przyjęcia,
2) osoby będącej pełnoletnim dzieckiem członka, wspólnie z nim zamieszkałym, jeżeli osoba ta nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i jednocześnie z deklaracją o przyjęcie w poczet członków zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo innej osoby („z ruchu ludności”). W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
3) małżonka, dziecka lub innej osoby bliskiej, zamieszkałych z byłym członkiem – po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w następstwie śmierci członka lub wypowiedzenia członkostwa,
4) osoby, której przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków, określone w art. 15 i 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 25
Osoba wskazana przez byłego członka zobowiązana jest do złożenia deklaracji członkowskiej w terminie 3 (trzech) miesięcy od ustania członkostwa, a osoba uprawniona, korzystająca z pierwszeństwa przyjęcia do Spółdzielni po byłym członku w terminie 1 (jednego) roku – wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 26
1. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia na członka służy odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 1 (jednego) miesiąca od jej otrzymania.
2. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 3 (trzech) miesięcy.

§ 27
Członek ma prawo:
1) wybierania i kandydowania do organów Spółdzielni,
2) czynnego udziału w życiu Spółdzielni, w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz w posiedzeniach organów przy rozpatrywaniu jego sprawy,
3) do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.
4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności i przeglądania dokumentów w sprawach jego dotyczących,
5) korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni,
6) żądania zawarcia umowy:
a) ustanowienia odrębnej własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu,
b) przeniesienia własności ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
7) żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
8) korzystania z innych praw określonych w ustawie, statucie i regulaminach wydanych na ich podstawie.

§ 28
1. Uprawnienia przewidziane w § 27 pkt 3 nie obejmują treści protokołów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
3. Członek zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, zgłasza Zarządowi pisemny wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin ich udostępnienia, nie dłuższy niż 7 (siedem) dni.
4. Koszty sporządzenia odpisów i kopii żądanych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu pokrywa członek wnioskujący o te odpisy. Koszty te określa uchwała Zarządu Spółdzielni.

§ 29
1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminach,
2) dbania o dobro i rozwój Spółdzielni.
2. W szczególności członek obowiązany jest:
1) wnieść wpisowe i udział oraz wkład mieszkaniowy lub budowlany w terminach określonych przez Zarząd,
2) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji i przedłożonych dokumentach, a w szczególności zmianie adresu i liczbie osób zamieszkujących w jego lokalu; w razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym i nieodebraną uważa się za doręczoną.
3) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
4) uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali,
5) dbać o majątek Spółdzielni,
6) utrzymywać używane lokale w należytym stanie technicznym i dbać o porządek, czystość i zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku,
7) zezwalać na wstęp do jego lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu, usunięcia awarii, odczytania urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,
8) w terminie 3 (trzech) miesięcy opróżnić lokal po wygaśnięciu tytułu prawnego do tego lokalu,
9) wykonywać inne obowiązki określone w ustawie, statucie i regulaminach wydanych na ich podstawie.

IV. Ustanie członkostwa i jego skutki.

§ 30
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1) wystąpienia,
2) wykluczenia,
3) wykreślenia z rejestru członków,
4) śmierci członka lub ustania osoby prawnej,
5) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni, o której mowa w art. 11 usm.

§ 31
Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za uprzednim 3 (trzymiesięcznym) wypowiedzeniem złożonym Zarządowi ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za porozumieniem termin ten może być skrócony.

§ 32
1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami.
2. Wykluczenie może nastąpić szczególnie w przypadku:
1) świadomego działania na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,
2) uporczywego uchylania się od terminowej zapłaty opłat związanych z budową i utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży,
3) naruszenia w sposób rażący lub uporczywy przepisów prawa spółdzielczego, statutu i uchwał organów Spółdzielni,
4) niewłaściwego korzystania z lokalu, dewastowania go, zmieniania jego przeznaczenia i dokonywania w nim zmian bez posiadania przewidzianych prawem pozwoleń,
5) świadomego wprowadzania Spółdzielni w błąd bądź nie informowania o zmianie danych stanowiących podstawę naliczania opłat, w celu nabycia określonych uprawnień lub ich utrzymania niezgodnie ze stanem faktycznym.

§ 33
1. Wykreślenie z rejestru członków następuje z chwilą śmierci członka lub ustania osoby prawnej.
2. Wykreślenie z rejestru może także nastąpić, gdy członek nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, a zwłaszcza:
1) w razie zbycia ostatniego przysługującego członkowi Spółdzielni spółdzielczego prawa do lokalu,
2) rozwiązania umowy o budowę lokalu,
3) w przypadku trwałego niewykonywania obowiązków związanych z wpłatą wpisowego i udziału, jeśli z okoliczności wynika, że jego członkowstwo jest bezprzedmiotowe,
4) gdy członkowie Spółdzielni – właściciele lokali wyszli spod zarządzania nieruchomością wspólną w wyniku powstania wspólnoty mieszkaniowej, jeśli było to jedyne prawo członka do lokalu w Spółdzielni,
5) utraty spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni, o której mowa w art. 11 usm,
6) utraty spółdzielczego prawa do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne prawo członka do lokalu w Spółdzielni,
7) jeśli zaległość z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu przekracza trzykrotnie miesięczny wymiar opłat należnych Spółdzielni.

§ 34
1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza.
2. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni.
3. podjętej uchwale Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi się kierowała uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

§ 35
Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady;
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.
§ 36
1. Od uchwał Zarządu w sprawach między członkiem a Spółdzielnią przysługuje członkowi odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o treści uchwały.
2. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 3 (trzech) miesięcy od jego otrzymania.

§ 37
1. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o treści uchwały.
2. Odwołanie w sprawie wykluczenia lub wykreślenia powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej 3 (trzy) tygodnie przed tym terminem.

§ 38
1. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu lub wykreśleniu bez wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego, w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia doręczenia mu uchwały z uzasadnieniem.
2. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
3. W przypadku, gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem tego odwołania przez Walne Zgromadzenie zaskarżył uchwałę Rady Nadzorczej do sądu, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

V. Organy Spółdzielni.

§ 39
Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

§ 40
1. Uchwały w zakresie wyborów do organów Spółdzielni podejmowane są większością 50% plus 1 (jeden) głos, przy czym ilość wybranych osób nie może przekroczyć ilości przewidzianych mandatów. Przy równej ilości uzyskanych głosów o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie.
2. Dodatkowe głosowanie zarządza się także w przypadku nie obsadzenia wszystkich przewidzianych mandatów, przy czym uchwały w zakresie tych wyborów podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Odwołanie ze składu tych organów wymaga 2/3 (dwóch trzecich) głosów uprawnionych do głosowania.
4. Pozostałe uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa wymaga większości kwalifikowanej.

§ 41
1. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołań ze składu tych organów, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie organów mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 42
1. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw uchwale oraz ilość wstrzymujących się od głosowania.
2. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę głosy oddane za i przeciw.

§ 43
Posiedzenia organów Spółdzielni są protokołowane; protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 44
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
4. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 45
1. Uprawnionymi do żądania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) przynajmniej 1/10 członków.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem przyczyny jego zwołania.

§ 46
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. W przypadku zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności wskutek naruszenia zakazu konkurencji, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawieszenia.
3. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przez pozostałych uprawnionych Zarząd zwołuje je w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia wniesienia żądania.

§ 47
1. czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są
na piśmie, co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia:
– członkowie Spółdzielni,
– związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
– Krajowa Rada Spółdzielcza.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu przekazuje się członkom poprzez doręczanie do skrzynek pocztowych (na listy), umieszczanie na tablicach administracyjnych Spółdzielni we wszystkich budynkach spółdzielczych oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członkom nie posiadającym żadnych praw do lokali zawiadomienie przekazuje się listem poleconym.
4. Zawiadomienie wysłane na ostatni adres zamieszkania członka, podany Spółdzielni na piśmie i nieodebrane, uważa się za doręczone.

§ 48
1. Projekty uchwał i żądanie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez uprawnionych do jego zwołania, powinny być zgłoszone w terminie do 15 (piętnastu) dni przed dniem posiedzenia tego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 (dziesięciu) członków.
2. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później, niż 3 (trzy) dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz w budynkach spółdzielczych, w miejscach do tego przeznaczonych.

§ 49
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków terminach i w sposób określony w ustawie i statucie.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
3. Także uchwała w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia jej majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidacyjnych, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

§ 50
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
10) uchwalanie zmian Statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
14) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 51
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza pełniącego rolę protokolanta Walnego Zgromadzenia.

§ 52
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Jeżeli członek Spółdzielni jest osobą prawną, to do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, zajmujące się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni i pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 53
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem powyższych warunków oraz spraw dotyczących:
– liczby dotychczasowych kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej,
– zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
– pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

§ 54
1. Kadencja członka Rady wynosi 3 (trzy) lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym został on wybrany, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru członka Rady na następną kadencję.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 (dwie) kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1) odwołania większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przez organ, który dokonał wyboru;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
§ 55
W razie utraty mandatu członka Rady przed upływem kadencji, na jego miejsce do końca upływu tej kadencji, wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 56
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swoich członków, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Zachowują oni mandaty do pełnienia tych funkcji na okres ich kadencji w Radzie.

§ 57
Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 50% plus jeden aktualnie istniejącego składu Rady.

§ 58
Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych i występowania z nich,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
9) uchwalanie szczegółowych zasad:
a) rozliczania kosztów gospodarki zasobami i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
b) tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni,
c) budowy domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych budowanych w celu sprzedaży lub wynajmu,
d) rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, o których mowa w § 18 statutu,
e) rozliczania kosztów poniesionych na modernizacje i remonty budynków,
f) obliczania należności z tytułu zwrotu wkładów,
g) zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny,
h) korzystania z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
i) ustalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat związanych z używaniem lokali.
10) uchwalanie regulaminów używania lokali, domów i garaży,
11) uchwalanie regulaminu Zarządu,
12) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
13) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji i nadzór nad ich wykonaniem
14) podejmowanie decyzji o objęciu badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni przez biegłego rewidenta i jego wybór.

§ 59
1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, stanowiące odpowiedni procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w następującej wysokości:
– przewodniczący – 35%
– sekretarz – 30%,
– członek – 25%.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na liczbę posiedzeń, przy czym warunkiem jego wypłaty jest odbycie co najmniej 1 (jednego) posiedzenia Rady.
3. Nieobecność członka na posiedzeniu Rady w danym miesiącu powoduje proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, niezależnie od przyczyny nieobecności.

§ 60
Szczegółowy zakres działalności Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 61
1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członek Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni.
2. Członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępców wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 62
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie innym organom należy do Zarządu.

§ 63
Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

VI. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

§ 64
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

§ 65
1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:
1) fundusz udziałowy
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych,
4) fundusz wkładów budowlanych,
5) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.
2. Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
§ 66
1. Różnica między kosztami, a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku następnym.
2. Nadwyżka bilansowa uzyskana z innych źródeł, niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, po uwzględnieniu odliczeń ustawowych, może być przeznaczona na:
1) zasilenie funduszu zasobowego,
2) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obowiązującym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, oświatowej i kulturalnej,
3) zasilenie funduszu remontowego ogólnego, przeznaczonego na remonty i modernizacje budynków, budowli i innych obiektów pozostających mieniem Spółdzielni.

§ 67
Stratę bilansową pokrywa się z funduszy Spółdzielni w następującej kolejności:
1) fundusz zasobowy,
2) fundusz udziałowy.

§ 68
1. Członkowie uczestniczą w podziale nadwyżki bilansowej pośrednio poprzez korzystanie ze świadczeń Spółdzielni.
2. Wysokość kwot przeznaczonych na cele określone w § 66 ust. 2 i § 67 określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 69
1. Podział funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni pozostałego po jej likwidacji pomiędzy członków następuje proporcjonalnie do długości okresu przynależności danej osoby do Spółdzielni.
2. W przypadku likwidacji Spółdzielni, o podziale funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni decyduje uchwała ostatniego Walnego Zgromadzenia.

VII. Zawieranie umów w sprawie budowy lokali.

§ 70
Wielkość lokalu przeznaczonego dla członka zależy tylko od wysokości wniesionego wkładu.

§ 71
1. Kolejność uzyskania lokalu, domu bądź garażu wynika z zawartej z członkiem umowy.
2. kolejnym numerze umowy decyduje data złożenia deklaracji i wniosku o zawarcie umowy o budowę lokalu, domu bądź garażu.

§ 72
1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia realizująca program inwestycyjny w zakresie budowania lub nabywania budynków, zawiera umowę o budowę lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lokalu użytkowego lub garażu.
2. Umowa ta, zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie stosownego wkładu oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5) określenie tytułu prawnego do gruntów pod budowę,
6) ustalenie terminów wpłat stosownego wkładu i objęcia lokalu przez członka do używania.

§ 73
1. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 (sześciu) miesięcy od oddania budynku do użytkowania.
2. Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 3 (trzech) miesięcy po rozliczeniu kosztów budowy.

VIII. Zawieranie umów o przeniesienie własności lokali, do których przysługują spółdzielcze prawa do lokali.

§ 74
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, wynikających z zawartej z członkiem umowy o budowę lokalu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia korzystała z pomocy, polegającej na odprowadzeniu do budżetu państwa, uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, wynikających ze statutu.

§ 75
Określone wyżej warunki finansowe przekształceń nie dotyczą mieszkań, na budowę których udzielono kredytów, objętych ustawą z 30.11.95r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 1996r., nr 5, poz. 32, z późn. zm.). W takim przypadku przekształcenia dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

§ 76
Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię na inną osobę własności lokalu – w domach wzniesionych przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa na przedsięwzięcia inwestycyjno budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych.

§ 77
Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, wynikających z zawartej z członkiem umowy o budowę lokalu, a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, wynikających ze statutu.

§ 78
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest zobowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe.
2. W takim przypadku członek zobowiązany jest do spłaty wszelkich zobowiązań Spółdzielni związanych z budową wielostanowiskowego garażu, opłat za jego używanie i wszystkich kosztów ustalenia wartości prawa i jego przeniesienia, proporcjonalnie do udziału we współwłasności.

§ 79
1. Członkowie lub osoby nie będące członkami zobowiązani są do pokrycia kosztów wyceny wartości rynkowej lokalu, kosztów zawarcia umowy przeniesienia własności oraz kosztów założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do tej księgi wieczystej.
2. Zawarcie umowy przeniesienia własności powinno nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od uprawomocnienia się uchwały Zarządu, określającej przedmiot odrębnej własności w danej nieruchomości.

IX. Najem i zamiana lokali spółdzielczych.

§ 80
Dobór najemców lokali w budynkach stanowiących własność Spółdzielni odbywa się wg następujących zasad:
1) pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu Spółdzielni w najem mają jej członkowie,
2) w przypadku wielości ofert decydujące znaczenie ma oferta najkorzystniejsza,
3) najemca zobowiązany jest do wniesienia kaucji pieniężnej stanowiącej zabezpieczenie stanu lokalu i znajdujących się tam urządzeń.

§ 81
Zarząd Spółdzielni na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości obowiązany jest realizować wnioski o zamianę mieszkań.

§ 82
Zamiana mieszkań może być dokonana poprzez:
1) ustanowienie określonych praw do lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się praw do dotychczas zajmowanego mieszkania,
2) umożliwienie członkom Spółdzielni bądź członkowi i osobie zajmującej mieszkanie w budynku nie stanowiącym własności Spółdzielni, wymianę dotychczas używanych mieszkań między sobą.

X. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokali.

§ 83
Przez dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokalu rozumie się niezaliczone do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członka Spółdzielni lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokalu, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokalu (wyposażenie ponadnormatywne). Wartość powyższych nakładów nie jest zaliczana na wkład.

§ 84
Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga jej zgody, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno – użytkowym lub zmianami konstrukcyjnymi.

§ 85
W przypadku zamian lokali dokonywanych za pośrednictwem Spółdzielni, rozliczenia z tytułu wyposażenia ponadnormatywnego dokonywane są bezpośrednio między członkami.

§ 86
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego prawa do mieszkania, były członek lub osoba uprawniona otrzyma zwrot kosztów wyposażenia ponadnormatywnego w wysokości odpowiadającej ich aktualnej wartości – wyłącznie za wyposażenie uznane przez Spółdzielnię za przydatne i po uzyskaniu ich równowartości od członka obejmującego zwolniony lokal.

XI. Zasady gospodarki zasobami.

§ 87
1. Członkowie Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z utrzymaniem ich lokali, utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości wspólnych, utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat.
2. Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

§ 88
1. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali wyodrębnionej nieruchomości jednobudynkowej lub wielobudynkowej.
2. Jednostkę rozliczeniową kosztów stanowi 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Rada Nadzorcza może wprowadzić zmianę jednostki rozliczeniowej.
3. Koszty eksploatacji dźwigów w budynku spółdzielczym ponoszą wszyscy użytkownicy lokali, niezależnie od kondygnacji.

§ 89
1. Koszty działalności Spółdzielni, ponoszone w związku z zaspakajaniem potrzeb w różnych formach, rozkładane są stosownie do korzyści, jakie osiągają poszczególne grupy członków.
2. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie powinna zawierać w szczególności:
1) określenie organizacyjnej jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów (np. w skali nieruchomości, zespołu nieruchomości bądź jednolicie na całość zasobów),
2) określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (np. 1m2 powierzchni użytkowej lub liczba osób zamieszkałych w lokalu, bądź wskazania urządzeń pomiarowych),
3) różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami z tytułu nie równorzędnych walorów użytkowych i atrakcyjności oraz sposobu wykorzystania lokali (mieszkalne bądź użytkowe).

§ 90
1. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji danego lokalu, a ustaje z dniem zakończenia remontu lokalu przed oddaniem go innemu członkowi i opróżnienia lokalu.
2. Jeśli wykonanie remontu zostało zlecone Spółdzielni, obowiązek ten wygasa nie później niż 14 (czternaście) dni od opróżnienia lokalu przez członka i osoby wspólnie zamieszkałe.

§ 91
1. Opłaty powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
2. Od nieterminowych opłat Spółdzielnia ma prawo naliczać odsetki.
3. Wydatki związane z korespondencją w sprawach określonych w ust. 1 i 2 obciążają członka i osoby nie będące członkami, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie.
4. W przypadku powstania zadłużenia z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 każde spełnione świadczenie Spółdzielnia zalicza na poczet długu najdalej wymagalnego, choćby zobowiązany przy dokonywaniu zapłaty wskazał dług, który chce zaspokoić. W szczególności Spółdzielnia może zaliczyć wpłatę w pierwszej kolejności na związane z długiem należności uboczne. Art. 451 § 1 k.c. nie stosuje się.

§ 92
1. Rejestr członków spółdzielni może zawierać dane dotyczące zadłużeń członka względem Spółdzielni, w tym zadłużeń z tytułu opłat związanych z używaniem lokali.
2. Informacje z rejestru mogą być udostępniane każdemu członkowi Spółdzielni, jego małżonkowi i wierzycielowi.

Tekst jednolity statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. – zgodnie z uchwałą 10/2017
Walnego Zgromadzenia z 17 maja 2017 r.