Regulamin użytkowania tarasów

28 Czerwiec 2017

regulamin użytkowania tarasów


Regulamin użytkowania i finansowania
balkonów, logii, tarasów i przylegających do nich ogródków.
I. Postanowienia ogólne
§1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania balkonów, logii oraz tarasów i przylegających do nich ogródków oraz zasady finansowania ich utrzymania, konserwacji i remontów,
we wszystkich nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”,
na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 1 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami,
bez względu na rodzaj prawa do lokalu do którego przylega balkon lub taras.
§2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę części wspólnych nieruchomości, utrzymanie właściwej estetyki budynku i jego otoczenia, a także zapewnienie eksploatacji balkonów, tarasów i ogródków w sposób nieuciążliwy dla innych mieszkańców.

II. Przynależność do nieruchomości wspólnej i przynależność do lokali a obowiązki finansowe użytkowników.
§ 1. Do części wspólnych nieruchomości należą:
1) W przypadku balkonów i logii wszystkie elementy konstrukcyjne trwale połączone
z budynkiem a więc płyty nośne i ściany na których płyty się wspierają, obróbki blacharskie, izolacja pozioma przeciwwilgociowa, warstwa dociskowa , balustrada i płyta czołowa,
2) w tarasach utworzonych na elemencie konstrukcyjnym budynku, będących jednocześnie stropem
dla kondygnacji podziemnej, wykorzystywanej głownie jako garaż wielostanowiskowy :
a) elementy konstrukcyjne stropu,
b) poziome i pionowe izolacje przeciwwodne wraz z obróbkami blacharskimi,
c) murki i przegrody między poszczególnymi tarasami,
d) rynny, koryta odpływowe i inne elementy służące odprowadzaniu wód opadowych.
3) cały teren pod i wokół budynku bądź budynków i znajdujące się na nim ogrodzenia całej danej nieruchomości, schody służące do obsługi technicznej nieruchomości i inne urządzenia służące
do takiej obsługi.

§2. Do części wspólnych nieruchomości nie należą:
1) okładzina ceramiczna (terakota), drewniana bądź inna balkonu, logii lub tarasu,
2) przegrody między ogródkami przyległymi do tarasów,
3) nasadzenia w ogródku,
4) mała architektura bądź inne urządzenia w ogródku itp.

§3. Utrzymanie części wspólnych nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym należy
do Spółdzielni jako zarządcy i jest realizowane ze środków przeznaczonych na utrzymanie części wspólnych a w szczególności z funduszu remontowego.

§4. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym tych elementów, które nie należą do części wspólnych, jest obowiązkiem ich użytkownika i jest realizowane jego staraniem i na jego koszt.

§5. W przypadkach, gdy dla wykonania prac w obrębie części wspólnych konieczne okaże się zniszczenie
np. terakoty bądź innych elementów sfinansowanych indywidualnie przez użytkowników, przywrócenie do stanu sprzed zniszczenia odbędzie się staraniem zarządcy i ze środków przeznaczonych na utrzymanie części wspólnych nieruchomości .


III. Przepisy porządkowe dla użytkowników.
§1. Użytkownik balkonu, logii, tarasu bądź ogródka ma obowiązek:
1) zapewnić służbom technicznym spółdzielni i podmiotom świadczącym spółdzielni usługi, nieskrępowany dostęp do części wspólnych w każdym czasie,
2) na wezwanie spółdzielni, z tygodniowym wyprzedzeniem a w razie awarii natychmiast, udostępnić taras dla postawienia na nim rusztowań i innego sprzętu niezbędnych dla obsługi nieruchomości wspólnej,
3) na wezwanie spółdzielni z terminem tygodniowym, usunąć z balkon, logii lub tarasu wszelkie kwiaty, sprzęty itp. a w razie awarii usunąć je bez wezwania,
4) na bieżąco utrzymywać czystość i porządek a w zimie usuwać śnieg i lód, w sposób nie uszkadzający powierzchni,
5) usuwać na bieżąco liście i inne zanieczyszczenia z rynien i innych urządzeń do odprowadzania wód deszczowych,
6) dokonywać okresowej konserwacji i drobnych napraw balustrad i nawierzchni oraz niezwłocznie usuwać skutki uszkodzeń spowodowanych przez użytkowników.

§2. Do nasadzeń stosować drzewa i krzewy niskopienne, o wysokości do 4 m, aby nie zacieniały sąsiednich lokali i tarasów.

§3. Nie wolno dokonywać żadnych trwałych nasadzeń, poza obsianiem trawą, w pasie ogródka
o szerokości 2 m licząc od krawędzi balkonu lub tarasu, gdyż jest on konieczny do technicznej obsługi nieruchomości.

§4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek bądź zabudów na balkonach i tarasach
a w szczególności wiercenia otworów , przebić, i innych mocowań w powierzchniach poziomych i pionowych balkonów i tarasów, mogących skutkować uszkodzeniem izolacji przeciwwodnej, pod rygorem obciążenia kosztami usunięcia wad i usterek.

§5. Zakazuje się posadawiania wielkogabarytowych skrzyń, donic i innych przedmiotów utrudniających spływ wody opadowej oraz utrudniających kontrolę stanu technicznego.

§6.
1. Użytkownicy balkonów, tarasów i przyległych do nich ogrodów, zobowiązani się w terminie
do 31.05.2015 dostosować teren do wymogów zawartych w części III § 3 i § 4.
2. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się do wymogów ust. 1, Spółdzielnia, jako zarządca, może w razie potrzeby, wykonać niezbędne prace we własnym zakresie i obciążyć lokatora wynikłymi kosztami.

IV. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, przy czym przepisy z części II § 4 w odniesieniu
do § 2 ust. 1, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Niniejszy Regulamin uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.
w dniu 17 grudnia 2014 r. , nr Uchwały 26/2014.

POWRÓT