Regulamin funduszu remontowego i modernizacyjnego

28 Czerwiec 2017Załącznik
do uchwały nr 15 z dnia 19.12.2005 r. Rady Nadzorczej SM „ Metalowiec ”
Regulamin funduszu remontowego i modernizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „ Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.
§ 1
Na podstawie art. 67 Statutu oraz w zgodności z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”, zwana dalej Spółdzielnią, tworzy fundusz remontowy oraz może tworzyć fundusz modernizacyjny.
§ 2
Fundusz remontowy tworzy się w celu zapewnienia środków na sfinansowanie remontów spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, użytkowych i innych oraz lokali stanowiących odrębną własność należącą do Spółdzielni, w zakresie, w jakim do wykonania remontów Spółdzielnia jest zobowiązana.
Fundusz modernizacyjny może być utworzony w celu zapewnienia środków finansowych na modernizację zasobów jak w ust. 1.
§ 3
Wysokość odpisu na fundusz remontowy powinna zapewniać, co najmniej utrzymanie zasobów Spółdzielni w nie pogorszonym stanie technicznym.
Wysokość odpisu na fundusz modernizacyjny powinna zapewnić zgromadzenie środków finansowych na przewidywane modernizacje.
§ 4
1. Fundusz remontowy dzieli się na:
fundusz poszczególnych nieruchomości (budynków),
fundusz ogólny, przeznaczony na remonty i modernizację budynków, budowli i innych obiektów pozostających mieniem Spółdzielni ( nie związanych z odrębną własnością lokali), pustostanów, lokali w najmie itp.
2. Wykaz budynków, budowli i innych obiektów pozostających mieniem Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 5
1. Fundusz remontowy i modernizacyjny tworzony jest z:
odpisów od lokali mieszkalnych, zaliczonych do kosztów eksploatacji podstawowej,
odpisów od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych i innych obiektów zaliczanych do kosztów eksploatacji podstawowej,
dochodów uzyskanych z przekształceń spółdzielczych praw do lokali oraz przekształceń praw spółdzielczych lub najmu w odrębna własność,
dochodów ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych zaliczonych do zasobów mieszkaniowych,
dochodów ze zbycia praw wieczystego użytkowania lub własności gruntu,
kwot uzyskanych za zużycie urządzeń technicznych od zwalniających lokale,
darowizn i subwencji na poprawę warunków zamieszkiwania,
odpisów na utrzymanie nieruchomości pozostających mieniem Spółdzielni,
dochodów z eksploatacji nieruchomości wymienionych w pkt 8,
z podziału nadwyżki bilansowej,
odszkodowań,
innych dochodów.
§ 6
1. Wysokość odpisu na fundusz remontowy ustala Rada Nadzorcza .
2. Rada Nadzorcza określa każdorazowo kwotę środków finansowych niezbędnych w danym roku na remonty i modernizacje określone w § 4 ust. 1, pkt 2 i § 4 ust.2.
§ 7
1. Wysokość odpisu na fundusz modernizacyjny dla danej nieruchomości (budynku) określa Rada Nadzorcza na podstawie planu modernizacji przyjętego w Spółdzielni.
2. W przypadku planowania modernizacji nieruchomości (budynku) Rada Nadzorcza może tylko dla konkretnej nieruchomości (budynku) ustalić inną niż dla pozostałych zasobów Spółdzielni wartość odpisu na remonty.
§ 8
Niewykorzystany w danym roku fundusz remontowy i modernizacyjny przechodzi na następny rok.
W przypadku pojawienia się ujemnego salda remontowego, przechodzi ono na następny rok.
§ 9
Nakłady na modernizację finansowane są poprzez dopłaty do wkładów mieszkaniowych i budowlanych, poprzez opłaty obciążające właścicieli lokali stanowiących odrębną własność i zwiększają wartość budynku i budowli
§ 10
1. Koszty remontu lub modernizacji przekraczające środki zgromadzone na koncie danej nieruchomości (budynku) mogą być pokryte pożyczką wewnętrzną tj. ze środków innych nieruchomości (budynków) , pod warunkiem ustalenia przez mieszkańców tejże nieruchomości (budynku) jej spłaty w czasie nie dłuższym niż 3 lata.
2. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach i wymaga decyzji Rady Nadzorczej.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Jednocześnie z dniem 1.01.2006 r. traci moc „ Regulamin funduszu remontowego” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/98 z dnia 2.04.1998 r.

POWRÓT